Privacy-verklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Pedicure-service.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van zijn producten of diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Pedicure-service.nl verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Merk, type en serienummer en eventueel andere specificatie’s van uw objecten
 • E-mailadres
 • KvK-nummer
 • Btw-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en/of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@pedicure-service.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Pedicure-service.nl verwerkt uw persoonsgegevens op grondslag dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of op locatie uit te kunnen voeren
 • Om u te herinneren aan een onderhoudsbeurt
 • Om u naar een recensie te vragen
 • Pedicure-service.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Pedicure-service.nl neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure-service.nl) tussen zit.

Pedicure-service.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exact-online  boekhoudprogramma voor facturatie en opslag van rapporten en foto’s van uitgevoerde werkzaamheden  (met 2-staps verificatie) voor back-up van boekhoudprogramma, E-mail via TransIP met wachtwoord- en vingerafdrukverificatie.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Pedicure-service.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > zolang u klant bent > voor juiste facturatie.
 • Adresgegevens en e-mail > zolang u klant bent > voor juiste facturatie en opsturen/ bezorgen/ op locatie komen.
 • Merk, type en serienummer machine> zolang u klant bent > voor het professioneel uit kunnen voeren van werkzaamheden (onderhoud en/of reparaties).

Delen van persoonsgegevens met derden:

Pedicure-service.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Pedicure-service.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure-service.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pedicure-service.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Pedicure-service.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Pedicure-service.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Pedicure-service.nl. Dit kan telefonisch via 06-51230465  of via info@pedicure-service.nl  Pedicure-service.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: IPad en Telefoon is met wachtwoord en vingerafdrukverificatie beveiligd. Back-up vind alleen plaats op een beveiligd netwerk, E-mail is beveiligd middels vingerafdrukscanner en wachtwoord.

WhatsApp chat